Center Point Trung Kinh Apartment

 

• Dự án: Center Point Trung Kinh Apartment
• Địa điểm: Hà Nội
• Diện tích: 142m2 (2 căn hộ đập thông)
• Đơn vị thiết kế: Mollier Architects