Dang Van Ngu Coffee

• Dự án: Dang Van Ngu Coffee

• Địa điểm: Hà Nội

• Diện tích: 178m2

• Đơn vị thiết kế: Mollier Architects