Nguyen Bieu House

 

 

• Dự án: Nguyen Bieu House

• Địa điểm: Hà Nội

• Diện tích: 50m2

• Đơn vị thiết kế: Mollier Architects